Διαρκής εκλογική εκστρατεία σε συνθήκες διαρκούς κρίσης

Οι πρωθυπουργοί Α. Σαμαράς, Α. Τσίπρας και Κ. Μητσοτάκης

0 out of 5

15.55

Κωδικός Προϊόντος: 9786182043240
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Κολιαστάσης Πάνος

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 04/05/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το βι­βλίο εξε­τά­ζει τη δι­αρ­κή εκλο­γι­κή εκ­στρα­τεία (permanent campaign) στην Ελ­λά­δα από το 2012 έως τους πρώ­τους μή­νες του 2022. Ανα­λύει τις επι­κοι­νω­νι­α­κές στρα­τη­γι­κές των πρω­θυ­πουρ­γών Αντώ­νη Σα­μα­ρά, Αλέ­ξη Τσί­πρα και Κυ­ρι­ά­κου Μη­τσο­τά­κη σε συν­θή­κες δι­αρ­κούς κρί­σης (permacrisis) – οικο­νο­μι­κής, με­τα­να­στευ­τι­κής, παν­δη­μι­κής, κλι­μα­τι­κής κα­θώς κι εξω­τε­ρι­κής πο­λι­τι­κής. Για πρώ­τη φο­ρά, αξι­ο­λο­γεί την εφαρ­μο­γή της δι­αρ­κούς εκ­στρα­τεί­ας αξι­ο­ποι­ώ­ντας το με­θο­δο­λο­γι­κό πλαί­σιο των Lilleker και Joathan (2020) που ορ­γα­νώ­νει τους δεί­κτες μέ­τρη­σής της σε τρεις κα­τη­γο­ρί­ες, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τις με­τα­βο­λές που έχουν επι­φέ­ρει το δι­α­δί­κτυο και τα social media: ανά­πτυ­ξη ικα­νο­τή­των και στρα­τη­γι­κή (capacity building and strategy), χο­ρη­γού­με­να και ιδι­ό­κτη­τα μέ­σα (paid and owned media) και «κερ­δι­σμέ­να» μέ­σα ενη­μέ­ρω­σης (earned media). Η με­λέ­τη βα­σί­ζε­ται σε εμπει­ρι­κά στοι­χεία που αντλή­θη­καν από συ­νε­ντεύ­ξεις με στε­λέ­χη των τρι­ών πρω­θυ­πουρ­γι­κών επι­τε­λεί­ων κα­θώς και ανά­λυ­ση των αναρ­τή­σε­ων των τρι­ών πρω­θυ­πουρ­γών στους προ­σω­πι­κούς τους λο­γα­ρι­α­σμούς στο Facebook.

ISBN: 978-618-204-324-0

Πρώτη Έκδοση : 04/05/2023

Αριθμός Σελίδων : 264

Διαστάσεις : 24 x 17 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.