Διεθνής οικονομική

0 out of 5

75.28

Κωδικός Προϊόντος: 9786182041833
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Feenstra C. Robert, Taylor M. Alan

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 31/08/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από την πρώ­τη έκ­δο­ση του κει­μέ­νου μας, στό­χος μας ήταν να πα­ρου­σι­ά­σου­με τις θε­ω­ρί­ες των δι­ε­θνών οικο­νο­μι­κών και να ζω­ντα­νέ­ψου­με τα υπο­δείγ­μα­τα τους μέ­σω εφαρ­μο­γών που βα­σί­ζο­νται σε πα­γκό­σμια γε­γο­νό­τα. Όλοι οι φοι­τη­τές θέ­λουν να κα­τα­νο­ή­σουν τα γε­γο­νό­τα που βλέ­πουν να πε­ρι­γρά­φο­νται στις οθό­νες των κι­νη­τών τους και το βι­βλίο μας τους βο­η­θά να κά­νουν ακρι­βώς αυτό. Στη­ρι­ζό­μα­στε στην πιο πρό­σφα­τη έρευ­να – που πα­ρου­σι­ά­ζε­ται σε επί­πε­δο κα­τάλ­λη­λο για προ­πτυ­χι­α­κούς φοι­τη­τές – για να θέ­σου­με συ­γκε­κρι­μέ­νες τι­μές στα υπο­δείγ­μα­τα που συ­ζη­τά­με. Οι εφαρ­μο­γές μας ανα­φέ­ρο­νται όχι μό­νο στα οικο­νο­μι­κά πί­σω από τα πα­γκό­σμια γε­γο­νό­τα, αλ­λά και στην πο­λι­τι­κή οικο­νο­μία που δι­έ­πει τις πο­λι­τι­κές απο­φά­σεις.

ISBN: 978-618-204-183-3

Πρώτη Έκδοση : 30/11/-0001

Αριθμός Σελίδων : 1040

Διαστάσεις : 24 x 17 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Αγγλικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Feenstra C. Robert

Ο Robert C. Feenstra είναι κα­θη­γη­τής των οικο­νο­μι­κών στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Davis της Κα­λι­φόρ­νια. Ξε­κί­νη­σε τις σπου­δές τους στο εξω­τε­ρι­κό και πή­ρε το βα­σι­κό του πτυ­χίο το 1977 από το Πα­νε­πι­στή­μιο της British Columbia του Κα­να­δά. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, όπου πή­ρε το δι­δα­κτο­ρι­κό του στα οικο­νο­μι­κά από το MIT το 1981. O Feenstra άρ­χι­σε να δι­δά­σκει δι­ε­θνές εμπό­ριο σε προ­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο και σε με­τα­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο στο Πα­νε­πι­στή­μιο Davis από το 1986, όπου και είναι κά­το­χος της δι­α­κε­κρι­μέ­νης έδρας στα δι­ε­θνή οικο­νο­μι­κά C. Bryan Cameron. Ο Feenstra είναι ενερ­γός σε θέ­μα­τα έρευ­νας και οικο­νο­μι­κής πο­λι­τι­κής στα δι­ε­θνή οικο­νο­μι­κά. Είναι συ­νερ­γά­της του εθνι­κού γρα­φείου οικο­νο­μι­κής έρευ­νας , όπου ήταν επι­κε­φα­λής του προ­γράμ­μα­τος για το δι­ε­θνές εμπό­ριο και τις επεν­δύ­σεις, από το 1992 έως το 2016. Έχει εκ­δώ­σει εγ­χει­ρί­δια προ­πτυ­χι­α­κού επι­πέ­δου στα δι­ε­θνή οικο­νο­μι­κά, κα­θώς και το «Offshoring in the global economy and the product variety and the gains from trade» που εξέ­δω­σε το MIT Press το 2010. Ο Feenstra έλα­βε το βρα­βείο Bernhard Harms από το Ιν­στι­τού­το πα­γκό­σμι­ων οικο­νο­μι­κών, από το KIEL στη Γερ­μα­νία το 2006 και έχει δώ­σει τις δι­α­λέ­ξεις Ohlin στη σχο­λή Οικο­νο­μι­κών της Στοκ­χόλ­μης το 2008. Ο Feenstra ζει στο Davis της Κα­λι­φόρ­νια με τη σύ­ζυ­γό του, Gail. Έχει δύο με­γά­λα παι­διά, την Heather και τον Evan και δυο εγ­γό­νια, τον Grant και τη Lily. (Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2023)

Taylor M. Alan

Ο Alan M. Taylor είναι κα­θη­γη­τής των οικο­νο­μι­κών στο Πα­νε­πι­στή­μιο της Davis της Κα­λι­φόρ­νια. Ξε­κί­νη­σε τις σπου­δές τους στο εξω­τε­ρι­κό και πή­ρε το βα­σι­κό του πτυ­χίο το 1987 από το King’s College στο Cambridge του Ηνω­μέ­νου Βα­σι­λείου. Έκα­νε με­τα­πτυ­χι­α­κές σπου­δές στις Ηνω­μέ­νες Πο­λι­τεί­ες, όπου έλα­βε δι­δα­κτο­ρι­κό στα οικο­νο­μι­κά από το Πα­νε­πι­στή­μιο του Harvard to 1992. Ο Taylor δι­δά­σκει δι­ε­θνή χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή και μα­κρο­οι­κο­νο­μι­κή στο Πα­νε­πι­στή­μιο Davis, California, όπου επί­σης κα­τέ­χει τη θέ­ση του Δι­ευ­θυ­ντή του Κέ­ντρου για την Εξέ­λι­ξη της Πα­γκό­σμι­ας Οικο­νο­μί­ας. Δι­δά­σκει επί­σης ως κα­θη­γη­τής Χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής στη Με­τα­πτυ­χι­α­κή Σχο­λή Δι­οί­κη­σης Επι­χει­ρή­σε­ων. Ο Taylor είναι ενερ­γός σε θέ­μα­τα έρευ­νας και οικο­νο­μι­κής πο­λι­τι­κής στα δι­ε­θνή οικο­νο­μι­κά. Είναι συ­νερ­γά­της του εθνι­κού γρα­φείου οικο­νο­μι­κής έρευ­νας. Έχει εκ­δώ­σει εγ­χει­ρί­δια προ­πτυ­χι­α­κού επι­πέ­δου στα δι­ε­θνή οικο­νο­μι­κά, κα­θώς και το «Global capital markets: integration, crisis and growth» που εξε­δό­θη από το Cambridge University Press to 2004 σε συ­νερ­γα­σία με τον Maurice Obstfeld. Ο Taylor έχει λά­βει τη δι­ά­κρι­ση Guggenheim το 2004 και ήταν Houblon-Norman/George Fellow στην Τρά­πε­ζα της Αγ­γλί­ας, την πε­ρί­ο­δο 2009–10. O Taylor επί­σης ζει στο Davis με τη σύ­ζυ­γό του, Claire και τα δύο του παι­διά, την Olivia και τον Sebastian. (Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2023)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.