Η επερχόμενη αταξία

Οι πέντε παγίδες που απειλούν τις δημοκρατίες και την ευημερία της Δύσης

0 out of 5

18.46

Κωδικός Προϊόντος: 9786182042502
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Στούπας Κώστας

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 29/06/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ποια είναι η σχέ­ση της βρο­χής με τη δη­μο­κρα­τία και της βι­ο­μη­χα­νι­κής επα­νά­στα­σης με την γυ­ναι­κεία χει­ρα­φέ­τη­ση και τους γά­μους των ομο­φυ­λο­φί­λων;
Γι­α­τί ο Τζέ­ιμς Βατ συ­νει­σέ­φε­ρε πε­ρισ­σό­τε­ρο από τον Κά­ρο­λο Μαρξ στην κα­τάρ­γη­ση της δου­λεί­ας και προ­σε­χώς της εκ­με­τάλ­λευ­σης του αν­θρώ­που από άν­θρω­πο;
Τι σχέ­ση έχει η πα­γί­δα του χρέ­ους με την πα­γί­δα του Σκί­νερ και η πα­γί­δα του Θου­κυ­δί­δη με την πα­γί­δα της βι­ο­λο­γί­ας και τον αν­θρω­πι­σμό;
Γι­α­τί το Calcoin έχει πε­ρισ­σό­τε­ρες πι­θα­νό­τη­τες να επι­κρα­τή­σει από το Bitcoin και σε ποιο ση­μείο του κύ­κλου της ατα­ξί­ας βρι­σκό­μα­στε;
Ο Κο­ντρά­τι­εφ, ο Καρ­ντά­σεφ, η Μάρ­γκα­ρετ Ατ­γουντ ή ο Χ. Τζ. Γου­ελς έχουν δι­α­τυ­πώ­σει το κα­λύ­τε­ρο σε­νά­ριο για το που πάει ο κό­σμος;
Τι προ­μη­νύ­ουν τα απα­νω­τά ρε­κόρ του SP 500 και της τι­μής του χρυ­σού;
Είναι σε θέ­ση οι κοι­νω­νί­ες των αν­θρώ­πων από «βού­τυ­ρο» και των «νάρ­κισ­σων» της Δύ­σης, να κα­τα­λά­βουν τι παί­ζε­ται;
Αν το κα­τα­λά­βουν, αντέ­χουν να θυ­σι­ά­σουν μέ­ρος των ανέ­σε­ων και της ευη­με­ρί­ας με δα­νει­κά προ­κει­μέ­νου να επα­νε­φεύ­ρουν την εκρη­κτι­κή δυ­να­μι­κή του αντα­γω­νι­σμού, της ελεύ­θε­ρης αγο­ράς και της ανοι­χτής δη­μο­κρα­τι­κής κοι­νω­νί­ας, χω­ρίς τις ταυ­το­τι­κές υστε­ρί­ες (των σε­βα­στών κα­τά τα άλ­λα ) επι­μέ­ρους μει­ο­νο­τή­των. Είμα­στε σε θέ­ση να επα­νεκ­κι­νή­σου­με τον κα­πι­τα­λι­σμό;
Αυτή είναι η με­γα­λύ­τε­ρη πρό­κλη­ση της επερ­χό­με­νης πε­ρι­ό­δου ατα­ξί­ας.

ISBN: 978-618-204-250-2

Πρώτη Έκδοση : 29/06/2023

Αριθμός Σελίδων : 336

Διαστάσεις : 24 x 17 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Στούπας Κώστας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.