Η Θεσσαλονίκη των Βυζαντινών

Ιστορία - Κοινωνία - Μνημεία - Μουσεία Θεσσαλονίκης. Ιστορικός και περιηγητικός οδηγός

0 out of 5

17.83

Κωδικός Προϊόντος: 9786182043011
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Ζαφείρης Ν. Χρίστος

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 04/05/2023

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η λα­μπρό­τε­ρη επο­χή της Θεσ­σα­λο­νί­κης είναι η χι­λι­ό­χρο­νη πα­λαι­ο­χρι­στι­α­νι­κή και βυ­ζα­ντι­νή πε­ρί­ο­δος.

Στον και­ρό της βυ­ζα­ντι­νής αυτο­κρα­το­ρί­ας ήταν η δεύ­τε­ρη με­γά­λη πό­λη της, η συμ­βα­σι­λεύ­ου­σα, που άσκη­σε ιδι­αί­τε­ρη πο­λι­τι­στι­κή ακτι­νο­βο­λία στους γύ­ρω λα­ούς. Την ίδια πε­ρί­ο­δο η Θεσ­σα­λο­νί­κη υπήρ­ξε κέ­ντρο κοι­νω­νι­κών και ιδε­ο­λο­γι­κών συ­γκρού­σε­ων και αδι­ά­λει­πτης πνευ­μα­τι­κής και καλ­λι­τε­χνι­κής δη­μι­ουρ­γί­ας, που συν­δύ­α­ζε την ιδε­ο­λο­γία του χρι­στι­α­νι­σμού με τη φι­λο­λο­γι­κή και καλ­λι­τε­χνι­κή αρ­χαι­ο­ελ­λη­νι­κή πα­ρά­δο­ση.

Ση­μα­ντι­κή κλη­ρο­νο­μιά της βυ­ζα­ντι­νής Θεσ­σα­λο­νί­κης, στην Ελ­λά­δα και τον κό­σμο, είναι το πλού­σιο καλ­λι­τε­χνι­κό από­θε­μα των μνη­μεί­ων της. Τα δε­κα­ε­φτά μνη­μεία της, χα­ρα­κτη­ρι­σμέ­να ως Μνη­μεία Πα­γκό­σμι­ας Πο­λι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μι­άς της UNESCO, προ­βάλ­λουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη ως μο­να­δι­κό «μου­σείο» της βυ­ζα­ντι­νής αρ­χι­τε­κτο­νι­κής και τέ­χνης από τον 5ο έως τον 15ο αιώ­να. Τα μνη­μεία αυτά έχει ως άξο­να ο Ιστο­ρι­κός και Πε­ρι­η­γη­τι­κός Οδη­γός, δί­νο­ντας πα­ράλ­λη­λα το ιστο­ρι­κό, κοι­νω­νι­κό και ιδε­ο­λο­γι­κό πλαί­σιο μέ­σα στο οποίο δη­μι­ουρ­γή­θη­καν. Το βι­βλίο, με πλού­σιο ενη­με­ρω­τι­κό και εικα­στι­κό υλι­κό, ευελ­πι­στεί να κά­νει γνω­στό­τε­ρη και αγα­πη­τή στο πλα­τύ κοι­νό μια σπου­δαία επο­χή και μια ση­μα­ντι­κή ιστο­ρι­κή φά­ση της πο­λυ­ύ­μνη­της πό­λης.

ISBN: 978-618-204-301-1

Πρώτη Έκδοση : 04/05/2023

Αριθμός Σελίδων : 240

Διαστάσεις : 21 x 13 cm

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Ζαφείρης Ν. Χρίστος

Ο Χρίστος Ζαφείρης είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας βιβλίων ιστορικής έρευνας για την Θεσσαλονίκη, τον περιφερειακό ελληνισμό και ελληνικούς τόπους. Γεννήθηκε στην Κρανιά Ελασσόνας το 1945 και είναι πτυχιούχος του τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας του Α.Π.Θ.. Εργάστηκε στο Ραδιόφωνο, την Τηλεόραση και τον Τύπο ως συντάκτης και διευθυντικό στέλεχος. Ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το ντοκιμαντέρ, ως ερευνητής και σεναριογράφος, σε θέματα για τη Θεσσαλονίκη και τον μείζονα ελληνισμό.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.