Κυνηγημένοι από την ιστορία

0 out of 5

18.46

Κωδικός Προϊόντος: 9786182040034
Προβολη καλαθιου

Συγγραφέας: Λασκαράκης Γιάννης

Εκδότης: Επίκεντρο

Ημερ. Έκδοσης: 12/12/2020

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δύο οικο­γέ­νει­ες θα­λασ­σο­δέρ­νο­νται μέ­σα στα αφρι­σμέ­να κύ­μα­τα της Ιστο­ρί­ας, από το 1880 έως το 1923. Από την επα­να­στα­τη­μέ­νη Κρή­τη στην επο­νεί­δι­στη ήτ­τα του 1897, από τους νι­κη­φό­ρους Βαλ­κα­νι­κούς Πο­λέ­μους στον Εθνι­κό Δι­χα­σμό, από την τρα­γω­δία στον Πό­ντο στη Μι­κρα­σι­α­τι­κή Κα­τα­στρο­φή. Από την ουτο­πία των Δρα­γού­μη και Σου­λι­ώ­τη για το πο­λυ­ε­θνι­κό κρά­τος της «Ανα­το­λι­κής Φυ­λής» στον αφα­νι­σμό της αν­θού­σας ομο­γέ­νει­ας των «αλη­σμό­νη­των πα­τρί­δων». Και όλα αυτά βι­ω­μέ­να από τους πραγ­μα­τι­κούς και φα­ντα­στι­κούς ήρω­ες του βι­βλίου, Έλ­λη­νες και Τούρ­κους, απλούς αν­θρώ­πους και ιστο­ρι­κά πρό­σω­πα.

Ο Ανέ­στης από τις Μουρ­νι­ές των Χα­νί­ων και ο Γι­άν­νης από τη Στέρ­να της Ανα­το­λι­κής Θρά­κης προ­σπα­θούν να επι­βι­ώ­σουν μα­ζί με τις οικο­γέ­νει­ές τους, κά­τω από το βλέμ­μα του γγε­λου της Ιστο­ρί­ας, που πα­ρα­κο­λου­θεί τις εκα­τόμ­βες των νε­κρών να στοι­βά­ζο­νται στα πό­δια του, χω­ρίς να μπο­ρεί να επέμ­βει. Οι δύο οικο­γέ­νει­ες πο­ρεύ­ο­νται πα­ράλ­λη­λα, κου­βα­λώ­ντας και το ασή­κω­το βά­ρος των ψυ­χών των προ­γό­νων τους, που τους ζη­τούν επι­τα­κτι­κά να ακού­σουν τη φω­νή των τά­φων και να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν τα ανεκ­πλή­ρω­τα όνει­ρά τους. Δί­πλα τους όμως πο­ρεύ­ο­νται και οι αγέν­νη­τες ψυ­χές των επι­γό­νων τους, που επι­θυ­μούν να ζή­σουν ειρη­νι­κά τις ζω­ές τους, χω­ρίς αίμα, πό­νο και δά­κρυ. Ποι­ος θε­ός θα τους βο­η­θή­σει να τα κα­τα­φέ­ρουν και τα δύο; Τη δι­καί­ω­ση των πό­θων που απαι­τούν οι πρό­γο­νοι και το κα­τα­λά­γι­α­σμα των πα­θών που επι­θυ­μούν οι επί­γο­νοι;

Ανά­με­σα σε αυτές τις Συ­μπλη­γά­δες, θα πο­ρευ­θούν κυ­νη­γη­μέ­νοι από την Ιστο­ρία, που θα τους δι­δά­ξει ότι κα­μία δι­καί­ω­ση δεν υπάρ­χει για τους νε­κρούς. Μό­νο οι ζω­ντα­νοί δι­και­ώ­νο­νται, όταν εκ­πλη­ρώ­νουν το χρέ­ος τους απέ­να­ντι στον Δη­μι­ουρ­γό για τη συ­νέ­χι­ση της ζω­ής επά­νω στη Γη.

ISBN: 978-618-204-003-4

Πρώτη Έκδοση : 12/12/2020

Αριθμός Σελίδων : 584

Εξώφυλλο: Μαλακό εξώφυλλο

Γλώσσα : Ελληνικά

Γλώσσα Πρωτοτύπου : Ελληνικά

Τόπος Έκδοσης : Θεσσαλονίκη

Λασκαράκης Γιάννης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.


Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.